Prístupnosť elektronických textových dokumentov

Písmo v elektronickom textovom dokumente

Pri tvorbe textových dokumentov je vhodné použiť bezpätkové písmo (Tahoma, Verdana, Arial, Microsoft Sans Serif) teda písmo, ktoré neobsahuje pätky – koncovky na písmenách. Veľkosť písma môže byť štandardná – bežný text 12 bodové písmo, nadpisy veľkosťou odlíšiteľné od ostatného písma. Veľkosť písma si používateľ môže zväčšiť buď sám priamo v textovom editore, prípadne si zväčší časť obrazovky pomocou špeciálneho softvéru a tým pádom bude vidieť písmo zväčšené. Neodporúčame používať rez písma kurzíva (italic) a efekt na písmo kapitálky. Tieto formy písma sú pre slabozrakých užívateľov horšie čitateľné. Farby písma a podkladu musia byť dostatočne kontrastné – odporúčame používať štandardné farby pri tvorbe dokumentov – čierne písmená na bielom podklade. Ak budú použité stĺpce, je potrebné mať medzi nimi dostatočnú medzeru, nie je vhodné používať obtekanie obrázkov textom.

Tabuľky a grafy

Pri tvorbe tabuliek je potrebné prihliadať na skutočnosť, že zrakovo postihnutý používateľ nemusí mať vždy jasnú predstavu o tabuľke, najmä ak je príliš rozsiahla. Pokiaľ je tabuľka príliš rozsiahla, je vhodné informácie z tabuľky podať v textovom formáte, prípadne tabuľku logicky rozdeliť do viacerých tabuliek. Pri používaní tabuliek je vhodné uprednostňovať regulárne tabuľky, teda také, ktoré majú vo všetkých riadkoch rovnaký počet buniek. Dá sa pracovať aj s neregulárnymi tabuľkami, je však potrebné minimalizovať vertikálne alebo horizontálne zlučovanie buniek a zlučovanie v oboch smeroch.

Pri vytváraní tabuliek je potrebné jasne označiť, čo je hlavička tabuľky, na základe toho sa nevidiaci dokážu v tabuľke lepšie orientovať.

MiestoPríchodOdchodČíslo spoja
Košice15:005612
Žilina18:0018:305947
Bratislava20:50
Príklad vhodnej tabuľky
MiestoPríchodOdchodČíslo spoja
Košice
Žilina
Bratislava

18:00
20:50
15:00
18:30
5612
5947
Príklad nevhodnej tabuľky

Informácie uvedené v grafe je potrebné mať aj v textovej podobe, prípadne vo vhodne zvolenej a prístupnej tabuľke.

Štruktúrovanie textu

Nadpisy by mali byť nielen zvýraznené opticky väčším písmom či rezom písma tučné (bold) ale aj štýl písma by mal byť Nadpis. Podľa toho či je to nadpis hlavnej kapitoly alebo podnadpisy kapitoly, je potrebné rozlíšiť ich úrovňou – Nadpis 1, Nadpis 2, atď. Týmto sa zabezpečí dobrá orientácia používateľa v jednotlivých úrovniach textu a zároveň to umožní vytvoriť automatický obsah textu, z ktorého sa pomocou hypertextových odkazov dokáže používateľ dostať priamo na príslušné miesto v texte. Pri tvorbe nadpisov a podnadpisov využívame ponuku Formát – Štýly a formátovanie, kde sú preddefinované základné štýly pre viaceré úrovne nadpisov, ktoré si môžeme ešte ďalej upraviť (najmä ak je zvolený nadpis v reze písma kurzíva, je potrebné ho previesť do rezu písma normálny). Pomocou takto nastavených štýlov môžeme formátovať hlavný nadpis ako Nadpis 1, nadpisy jednotlivých kapitol ako Nadpis 2, názvy podkapitol ako Nadpis 3, atď.

Vkladanie obrázkov

Ak do elektronického textového dokumentu potrebujete vložiť obrázky, je nutné ich dostatočne popísať alternatívnym popisom, alebo ich opísať v príslušnom texte. V alternatívnom alebo textovom popise musí byť jasne popísaná informácia, ktorú obrázok či fotografia používateľovi prináša.