Prístupnosť tlačených dokumentov – Jasná tlač

Čo je to jasná tlač

Pojem jasná tlač zahŕňa metódy sprístupnenia tlačených textových informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Dodržiavanie zásad jasnej tlače je však prospešné aj pre širokú verejnosť, napríklad pre seniorov či pre ľudí, ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť potrebnú informáciu a zhustené písmo či jeho nesprávny typ ich oberá o čas a, okrem toho, namáha a unavuje zrak.

Základnými parametrami jasnej tlače sú:

 • papier
 • kontrast
 • písmo
 • vzhľad a rozmiestnenie textu

Viac o základných parametroch

Základom je, že papier nesmie presvitať ani sa lesknúť.

Priesvitný papier - najednej strane vidno text vytlačený na druhej strane papiera
Papier sa nesmie lesknúť ani presvitať

Kontrast medzi písmom a papierom by mal byť čo najvyšší. Ideálny kontrast zabezpečuje čierne písmo na bielom alebo na žltom papieri, hoci niektorým slabozrakým vyhovuje pravý opak – biele písmo na tmavom pozadí. Text môže byť aj na farebnom podklade, no pozadie by malo byť čo najsvetlejšie a farba písma, naopak, čo najtmavšia – okrem čiernej sú vhodné tmavé odtiene zelenej, modrej, červenej či hnedej.

Príklady dobrého kontrastu textu a pozadia
Príklady dobrého kontrastu textu a pozadia
Príklady zlého kontrastu textu a pozadia
Príklady zlého kontrastu textu a pozadia

Písmo musí zohľadňovať tri faktory:

 • váha
 • typ
 • veľkosť

Čo sa týka váhy písma, optimálnym je stredne tučné písmo. Vyhýbať by sme sa mali tenkým písmenám, najmä na tmavom podklade, a príliš tučným písmenám, ktoré sa môžu zlievať.

Vhodným typom písma je bezpätkové písmo (Arial, Verdana), ktoré zároveň:

 • nie je kondenzované
 • nie je podčiarknuté
 • nepoužíva kurzívu
 • nepoužíva všetky písmená veľké
Príklady bezpätkového aj pätkového písma
Používa sa bezpätkové písmo
Príklady nevhodného písma - kondenzované písmo, podčiarknuté písmo, kurzíva, písanie veľkých písmen
Príklady nevhodného písma – kondenzované písmo, podčiarknuté písmo, kurzíva, písanie veľkých písmen

V žiadnom prípade by nemalo ísť o ozdobné písmo či o simuláciu rukopisu!

Veľkosť písma pri štandardnej tlači dokumentov by mala byť minimálne 12 bodov, pre dokumenty určené špeciálne pre slabozrakých ľudí a seniorov sa odporúča veľkosť 14 bodov.

Vzhľad a rozmiestnenie textu sú parametrami, ktorých správne použitie je vhodné nielen pre slabozrakých, ale pre všetkých čitateľov. Základom je dodržiavanie:

 • štedrých rozostupov medzi odsekmi
 • rovnakých medzier medzi slovami
 • väčšie rozostupy medzi riadkami, doporučené riadkovanie 1,5
 • zarovnania zľava

Pri rozdeľovaní textu do stĺpcov platí pravidlo maximálne dvoch stĺpcov, medzi ktorými je dostatočne široká medzera alebo zvislá čiara (platí to pre formát A4). Ak sa na strane nachádza aj obrázok, text by ho nemal obtekať a písmo by nemalo byť umiestnené cez obrázky.

Príklad textu nachádzajúceho sa na obrázku
Príklad textu nachádzajúceho sa na obrázku

Zásady pri písaní číslic

Ak tvoríte dokument, v ktorom sa vyskytuje väčšie množstvo číslic, tiež je dôležitý výber písma. V prípade, že zvolíte nevhodný typ (zhustené, príliš tenké alebo tučné písmo, kurzíva…), ľudia so zrakovým postihnutím si niektoré číslice môžu pomýliť. Stáva sa to najmä pri číslach 8 a 0, 6 a 9, 7 a 1.

Príklady ozdobných číslic nevhodných na použitie pri tlači
Príklady ozdobných číslic nevhodných na použitie pri tlači

Používanie farieb

Pri výbere farieb by sme sa mali riadiť ich vlastnosťami, ktorými sú:

 • tón
 • sýtosť
 • svetlosť

Aj pri používaní farieb je dôležité nezabúdať na základné pravidlá:

 • Používajte čo najväčší rozdiel v svetlosti farieb medzi pozadím a popredím, nepoužívajte farby s podobnou svetlosťou, aj keď sa líšia v tóne a sýtosti.
 • Vyberajte tmavé farby z dolnej polovice a svetlé z hornej polovice kruhu a naopak, nekombinujte svetlé farby z dolnej polovice s tmavými farbami hornej polovice.
 • Vyhýbajte sa kombinácii tónov, ktoré na škále susedia, predovšetkým v prípade, ak sa dostatočne nelíšia v svetlosti farby.
Príklady vhodného a nevhodného použitia farebných kombinácií
Príklady vhodného a nevhodného použitia farebných kombinácií
Farebný kruh - kruh svetlých a tmavých farieb
Farebný kruh – kruh svetlých a tmavých farieb
Farebný kruh - kontrasty jednotlivých farieb
Príklady vhodného a nevhodného použitia farieb vo farebnom kruhu

Použitie QR kódu na tlačenom dokumente

Na rôzne účely, najmä pre nevidiacich používateľov, je možné sprostredkovať informácie v printových médiách na webstránke, ku ktorej sa dostanú prostredníctvom QR kódu. Ten môže byť umiestnený v pravom dolnom rohu na prednej strane printového média:

Obálka časopisu s QR kódom
Obálka časopisu s QR kódom

Nevidiaci používateľ cez aplikáciu vo svojom smartfóne oskenuje QR kód a dostane sa na webstránku, kde bude obsah daného printového média v prístupnej forme.

Prístupnosť pre osoby so sluchovým postihnutím

Občan so sluchovým postihnutím bude mať obsah printového média prepísaný do formy Easy-to-Read. K nemu sa môže dostať podobne ako nevidiaci používateľ – prostredníctvom aplikácie v svojom mobilnom telefóne zosníma QR kód a dostane sa tak na webstránku, kde sa bude obsah vo formáte Easy-to Read nachádzať.

Prístupnosť pre osoby s kognitívnym postihnutím

Občan s kognitívnym postihnutím bude mať obsah printového média prepísaný do formy Easy-to-Read. K nemu sa môže dostať podobne ako nevidiaci používateľ – prostredníctvom aplikácie v svojom mobilnom telefóne zosníma QR kód a dostane sa tak na webstránku, kde sa bude obsah vo formáte Easy-to Read nachádzať.