Poradie a prístupnosť

Dodržiavať určité poradie obsahu a prvkov na webovej stránke je dôležité nielen z hľadiska zmysluplnosti, ale má význam aj pre prístupnosť webovej stránky. Poradím sa dokonca zaoberajú aj dve pravidlá prístupnosti webových stránok – Zmysluplné poradie (1.3.2 Meaningful Sequence) a Poradie prechádzania prvkami (2.4.3 Focus Order). Čo ale presne znamená, dodržiavať určité poradie na webstránke? Obsah, ktorý na webovej stránke čítame, musí mať zmysel a keď prechádzame klávesnicou po zamerateľných prvkoch, tie musia za sebou logicky nadväzovať. Ukážeme si to na zopár príkladoch.

Číslovaný zoznam

Číslovaný zoznam musí byť nutne v správnom poradí. Ak je na webstránke postup pri varení, je dôležité, aby bolo poradie čítania zoznamu zmysluplné. Ak by sme medi sebou vymenili niektoré body, celý zoznam by stratil zmysel a nenavarili by sme to, čo by sme chceli.

Viacstĺpcový text

Ďalším príkladom je viacstĺpcový text. V viacstĺpcovom dokumente má lineárna prezentácia obsahu prechádzať od vrchu stĺpca po koniec stĺpca a potom opäť na začiatok ďalšieho stĺpca. Ak prechádza medzi stĺpcami po jednotlivých riadkoch, význam textu sa stráca. Význam má byť rovnaký pre používateľov s asistenčnou technológiou (napr. čítač obrazovky) aj bez nej.

Vkladanie prázdnych znakov

Častými chybami je napr. použitie medzier či tabulátora na formátovanie tabuľky v texte, použitie medzier či tabulátora na vytvorenie stĺpcov textu, použitie medzier medzi písmenami v slove, alebo pri zmene usporiadania obsahu prostredníctvom CSS štýlovania ak sa stráca zmysluplnosť obsahu. Napríklad medzery medzi jednotlivými písmenami v slove je nutné nastaviť prostredníctvom CSS – letter-spacing.

Informácia o cookies

Je logicky správne, aby informácia o používaní cookies na webstránke bola prezentovaná používateľovi ako prvá informácia na webstránke, ešte pred tým, než používateľ začne s obsahom webstránky interagovať. Často sa však stáva, že pre používateľov s čítačom obrazovky je informácia o používaní cookies zaradená až na koniec HTML dokumentu a prečítať si ju môže až po prejdení celého obsahu webstránky. Je preto potrebné ju zaradiť úplne na začiatok stránky, ešte pred prvý obsah na webstránke (väčšinou by to mali byť skip linky).

Vkladanie dynamického obsahu

Pri kritériu Poradie prechádzania prvkami je asi najčastejšou chybou vloženie dynamického obsahu na úplne iné miesto v HTML dokumente, než kde bol vyvolaný. Napríklad vyvolanie pop-up okna, na ktoré sa musí nevidiaci používateľ s čítačom obrazovky preklikať cez obsah celej webovej stránky, pretože prvky daného okna sa nachádzajú na konci HTML dokumentu. Je preto potrebné vložiť dynamický obsah na miesto, ktoré nasleduje za miestom spustenia dynamického obsahu. Je tiež dôležité, aby sa používateľ po zatvorení daného obsahu ocitol na rovnakom mieste, z ktoré obsah spúšťal.

Správny tabindex

Pridelenie hodnôt tabindex prvkom HTML dokumentu môže prehodiť poradie zamerania daných prvkov. Je dôležité nastaviť hodnoty tabindex tak, aby zameranie prvkov HTML bolo logické a na seba nadväzujúce.

Poradie prechádzania prvkami totožné s vizuálnym zobrazením

Stáva sa, že na webstránku boli doplnené nové zamerateľné prvky, ktoré boli vizuálne vložené do vrchnej či strednej časti webstránky, ale v dokumente HTML sa nachádzajú na konci. Je preto rozdiel, kde dané prvky vidí vidiaci používateľ a kde sa nachádzajú v lineárnom zobrazení čítača obrazovky, alebo pri prechádzaní webstránky prostredníctvom klávesnice. Poradie, v ktorom sú prvky webstránky zamerateľné musí byť totožné s vizuálnym zobrazením daných prvkov.